ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

!!!     SZANOWNI PAŃSTWO    !!!

  Uprzejmie informujemy, że SEKRETARIAT Zakładu znajduje się na parterze, wejście główne do budynku z ulicy, na wprost korytarzem do końca. 

Odbiór zwłok z tyłu budynku, zejście po pochylni.

W chwili obecnej w Zakładzie nie przeprowadzamy BADAŃ SĄDOWO-LEKARSKICH na prywatne zlecenie.

Studenci odbywający zajęcia z MEDYCYNY SĄDOWEJ oczekują na zajęcia w korytarzu na parterze budynku.


!!!   UWAGA STUDENCI    !!!

W związku z rozszerzeniem programu nauczania medycyny sądowej o moduł PRAWA MEDYCZNEGO informujemy, że materiały pomocnicze (np. opisy omawianych przypadków - do wykorzystania w trakcie seminarium) będą na bieżąco publikowane na stronie Zakładu, w zakładce Dla studentów - plany zajęć - 5 rok Wydział Lekarski

(czytaj więcej)

!!!   UWAGA STUDENCI    !!!

Prosimy Studentów odbywających zajęcia w ramach ITS lub UTS o wcześniejsze informowanie Sekretariatu ZMS (dane kontaktowe w zakładce KONTAKT) o zajęciach odrobionych w innym trybie lub zmianie terminu zajęć z MEDYCYNY SĄDOWEJ przed terminem wynikającym z planu zajęć dla danej grupy dziekańskiej. Z uwagi na liczebność grup dziekańskich, możliwość zmiany terminu odbywania zajęć istnieje wyłącznie poprzez zamianę z osobą z grupy dziekańskiej, która wg planu ma w tym terminie odbywać zajęcia.

 

Studenci przebywający na urlopie dziekańskim lub wymianie międzyuczelnianej w ramach programu Erasmus w czasie przypadających programowych zajęć z medycyny sądowej (przy stosownej adnotacji na liście dziekańskiej), a chcący odrabiać zajęcia zgodnie z planem, winni skontaktować się z Zakładem z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesięcznym i poinformować, że chcą w tym czasie odrabiać zajęcia. W przeciwnym razie adnotacja o przyznanym urlopie dziekańskim lub wyjeździe w ramach programu Erasmus będzie traktowana jako zgłoszenie nieobecności na zajęciach. 


!!!   UWAGA STUDENCI    !!!

W przypadku Godzin lub Dni Rektorskich - nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona i nie wpływa na ilość dopuszczalnych Regulaminem Zajęć nieobecności 


Zakład zapewnia środki ochrony osobistej:
- fartuchy

- oraz w zależności od potrzeb: fartuchy ochronne plastikowe, rękawice jednorazowe, okulary, maseczki twarzowe,

Zakład nie zapewnia Studentom obuwia na  zmianę. Warunki ćwiczeń praktycznych wymagają obuwia bezpiecznego, wodoodpornego, antypoślizgowego, łatwo zmywalnego - rekomendujemy używanie własnego obuwia na zmianę.   

Podstawowe informacje

Medycyna sądowa jest nauką stosowaną mającą za zadanie dopomagać prawnikom w rozstrzygnięciu zagadnień wymagających wiedzy medycznej. Zadaniem specjalistów z tej dziedziny jest przełożenie i interpretacja nauk lekarskich,  w odniesieniu  do szczegółowych przepisów prawa karnego i cywilnego.

Głównymi zadaniami Katedr i Zakładów Medycyny Sądowej, w większości istniejących w strukturach Uniwersytetów Medycznych, jest działalność naukowo-dydaktyczna i usługowa dla Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości.

Pierwszą Katedrę Medycyny Sądowej  na ziemiach polskich powołano w Krakowie w 1804r. Warszawski Zakład Medycyny Sądowej w obecnej strukturze istnieje od 1924 roku, chociaż Katedra Medycyny Sądowej powstała w Warszawie już w 1825r.  Budynek przy ul. Oczki 1, w którym Zakład mieści się do dnia dzisiejszego wybudowano w latach 1924 - 1927r. W czasie II Wojny Światowej budynek uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, jednak został odbudowany przy istotnym współudziale ówczesnej kardy. Akutalnie, z uwagi na szybki rozwój technik naukowo-badawczych, jak i nowe wyzwania, planowana jest gruntowna przebudowa budynku i dostosowanie do wpółczesnych wymogów nauczania studentów, obsługi ludności oraz spełnienia kryteriów atestacyjnych.

Struktura

Współczesny Zakład Medycyny Sądowej zapewnia możliwość  pełnej diagnostyki:

  • sekcyjnej (PATOLOGIA SĄDOWA),
  • toksykologicznej (PRACOWNIA TOKSYKOLOGICZNA)
  • genetycznej (PRACOWNIA GENETYCZNA - DNA)
  • histopatologicznej (PRACOWNIA MIKROSKOPOWA)
  • obrazowej (PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ)
  • opiniodawczej - w zakresie kwalifikacji obrażeń ciała (ORZECZNICTWO SĄDOWO-LEKARSKIE), oceny prawidłowości postępowania medycznego (BŁĘDY MEDYCZNE), ofiar urazów komunikacyjnych (REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH).
Subskrybuje zawartość