Pracownia Genetyczna


Pracownia posiada infrastrukturę umożliwiającą wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Procedury badawcze opracowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN EN ISO/IEC 17025:2017 ,,Wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”.   


Ustalanie spornego ojcostwa

 • Badania polimorfizmu DNA są wykonywane na zlecenia Sądów i Prokuraturoraz osób prywatnychza zgodąobojga rodziców lub prawnych opiekunów dzieckaBadania takie mogą być wykonane również np. na wniosek pełnoletniego dziecka i domniemanego ojca. 

 • Ustalenie spornego ojcostwa może się również odbyć poprzez badanie członków rodziny domniemanego ojca pozwalające na rekonstrukcję profilu DNA zmarłego mężczyzny lub w przypadku kiedy nie można ustalić miejsca jego pobytu.

 • Do badań pobierany jest wymaz z błony śluzowej jamy ustnej lub krew obwodowa. Pobrania materiału dokonuje się wyłącznie Zakładzie Medycyny Sądowej, po uzgodnieniu telefonicznym  (tel. +48 (22) 628 89 75 w. 29). Sporządzany jest protokół pobrania materiału w oparciu o dokumenty tożsamości w obecności obu stron.

 • Opinie są sporządzane na podstawie szerokiego zakresu markerów genetycznych STR chromosomów autosomalnych oraz chromosomu Y z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej.

 • Pracownia Genetyczna posiada atest Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii na badania DNA w zakresie ustalania pokrewieństwa.

 • Czas oczekiwania na wynik badania 7-10 dni roboczych. 

 • Koszt badania – 1.750 PLN (kwota brutto z VAT) płatne w dniu pobrania materiału. Możliwe jest rozłożenie płatności na dwie raty: 1000 PLN w dniu pobrania i 750 PLN przy odbiorze wyniku.

 • Przy badaniu większej liczby osób (tzn. powyżej trzech) koszt badania zwiększa się o 585 PLN za każdą dodatkową osobę.

 


 Identyfikacja NN zwłok i szczątków ludzkich

 • Badania identyfikacyjne NN zwłok i szczątków ludzkich wykonujemy wyłącznie na zlecenia Sądów, Prokuratur i Policji.

 • Materiał do badań stanowią krew, kości, zęby, tkanki miękkie oraz inny materiał biologiczny pozwalający na wyizolowanie materiału genetycznego. 

 • Na potrzeby identyfikacji NN zwłok lub szczątków ludzkich można wykorzystać również materiał biologiczny (ante mortem) w postaci przedmiotów osobistego użytku (np. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia) oraz preparaty histopatologiczne.

 • Badania są wykonywane w oparciu o szeroki zakres markerów genetycznych STR chromosomów autosomalnych, chromosomu Y lub chromosomu X z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej. Na potrzeby badań identyfikacyjnych możliwe jest również wykonanie sekwencjonowania DNA mitochondrialnego.

 • Czas realizacji opinii w sprawach o identyfikację NN zwłok i szczątków ludzkich wynosi do 10 dni roboczych.


Ustalenie płci w materiale tkankowym z ciąży poronionej 

 • Badania są wykonywane na zlecenie osób prywatnych. 

 • Materiałem do badań może być: kosmówka, kosmki kosmówki, przypępowinowe fragmenty łożyska, kawałeczek pępowiny itp. zabezpieczone w soli fizjologicznej lub materiał histopatologiczny (bloczki parafinowe).

 • Materiał, do czasu przekazania do badań należy przechowywać w lodówce.

 • W przypadku przesłania materiału pocztą należy próbkę umieścić w opakowaniu z wkładami chłodzącymi.

 • Udzielamy konsultacji o możliwości wykonania diagnostyki chorób genetycznych.

 • Czas realizacji badań do 5 dni roboczych.

 • Koszt badania 450 PLN (kwota brutto z VAT) płatny w dniu dostarczenia materiału do badań.


Badanie śladów biologicznych

 • Badania polimorfizmu DNA śladów biologicznych są wykonywane wyłącznie na zlecenia Sądów, Prokuratur i Policji.

 • Materiałem do badań są ślady krwi, nasienia ludzkiego, śliny, włosy, tkanki miękkie, materiał kostny, wyskrobiny spod paznokci oraz mikroślady biologiczne (fragmenty komórek naskórka, substancja potowo-tłuszczowa, itp.).

 • Wykonujemy oględziny dowodów rzeczowych w celu ujawniania i zabezpieczania śladów biologicznych, w tym niewidocznych śladów i mikrośladów biologicznych. 

 • Wykonujemy badania zmierzające do identyfikacji materiału biologicznego oraz określania jego przynależności gatunkowej.

 • Opinie są sporządzane na podstawie szerokiego zakresu markerów genetycznych STR chromosomów autosomalnych oraz chromosomu Y z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej.

 • Czas realizacji zlecenia do 14 dni roboczychPo uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania badań na cito. 

 • Zakres wykonywanych badań oraz koszt wydawania opinii ustalany jest telefonicznie (tel. +48 (22) 628 89 75 w. 29) po konsultacji ze zleceniodawcą.