Poświadczanie zwolnień dla Sądów

Informujemy, że lekarze zatrudnieni w ZMS nie posiadają uprawnień lekarzy sądowych, którzy są uprawnieni do poświadczania zwolnień lekarskich (tzw. L-4, ZUS-ZLA) dla potrzeb Sądów, zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 15.06.2007r. o lekarzu sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r, Nr 51, poz. 293):

"Art. 2

1. Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

2. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej „zaświadczeniami”, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

(...)"

 

Listę lekarzy sądowych można uzyskać w Sekretariacie Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.