O jednostce

Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi wielokierunkową działalność dydaktyczną i naukową oraz usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wykonując sądowo-lekarskie oględziny i sekcje zwłok oraz różnorodne opinie z zakresu medycyny sądowej (tanatologii i traumatologii sądowo-lekarskiej, opinie o charakterze rekonstrukcyjnym, w tym dotyczące wypadków komunikacyjnych, ustalenia przyczyny i mechanizmu śmierci, obrażeń ciała i stanu zdrowia osób pokrzywdzonych, poszkodowanych, jak i oskarżonych i skazanych w sprawach karnych i cywilnych). Zakład sporządza opinie dotyczące oceny prawidłowości postępowania medycznego.

 

Wieloletnie doświadczenie, wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacje profesjonalnie pracowników Zakładu dają gwarancję wysokiego poziomu wydawanych opinii sądowo lekarskich. W strukturze Zakładu znajdują się również pracownie genetyki, toksykologii i  histopatologii, które są wyposażone w   nowoczesny sprzęt laboratoryjny co pozwala na wykonywanie również kompleksowych ekspertyz z szeroko rozumianych nauk sądowych. 

 

Pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego. W Zakładzie  kształcą się  również doktoranci jak również powstają prace licencjackie i magisterskie o tematyce związanej z medycyną sądową.

 

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Medycyny Sądowej wielokierunkowe i skoncentrowane na węzłowych problemach współczesnej medycyny sądowej takich jak wykorzystanie  nowoczesnych technik obrazowania w diagnostyce  pośmiertnej pod kątem oceny obrażeń jak również na potrzeby identyfikacji NN zwłok, implementacja najnowszych metod badawczych do praktyki laboratoryjnej. Wyniki tych badań są publikowane w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Ważnym obszarem działalności jest współpraca z innymi jednostkami naukowymi zarówno Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również innych ośrodków naukowych.  

W Zakładzie Medycyny Sądowej mieści się siedziba Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, gdzie odbywają się regularne posiedzenia naukowe związane z aktualnymi wyzwaniami i osiągnięciami nauk sądowo-medycznych i medycznych.  


Studenci Wydziałów Lekarskich (WL), kierunku Lekarsko-Dentystycznego (LD) oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu kierunek Ratownictwo Medyczne (WNoZ-RM) odbywają obowiązkowe zajęcia z zakresu medycyny sądowej. Nauczanie odbywa się w blokach zajęciowych:
- sudenci WL - blok 2-tygodniowy zakończony egzaminem;
- studenci WL z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (English Division)
- studenci LD - blok 1-tygodniowy zakończony zaliczeniem;
- studenci WNoZ-RM - blok 2-tygodniowy zakończony zaliczeniem.
Studenci róznych kierunków WNoZ WUM, pod kierunkiem pracowników naukowych Katedry, mogą pisać prace licencjackie i magisterskie o tematyce związanej z medycyną sądową.
W naszej jednostce prowadzone są również zajęcia dla studentów Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.