Dla studentów WUM - informacje ogólne

!!!   UWAGA STUDENCI    !!!

Prosimy Studentów odbywających zajęcia w ramach ITS lub UTS o wcześniejsze informowanie Sekretariatu ZMS (dane kontaktowe w zakładce KONTAKT) o zajęciach odrobionych w innym trybie lub zmianie terminu zajęć z MEDYCYNY SĄDOWEJ przed terminem wynikającym z planu zajęć dla danej grupy dziekańskiej. Z uwagi na skomasowanie dwóch roczników studiów na Wydziale Lekarskim w roku akad. 2016/2017 oraz liczebność grup dziekańskich, możliwość zmiany terminu odbywania zajęć istnieje wyłącznie poprzez zamianę z osobą z grupy dziekańskiej, która wg planu ma w tym terminie odbywać zajęcia.

 

Studenci przebywający na urlopie dziekańskim lub wymianie międzyuczelnianej w ramach programu Erasmus w czasie przypadających programowych zajęć z medycyny sądowej (przy stosownej adnotacji na liście dziekańskiej), a chcący odrabiać zajęcia zgodnie z planem, winni skontaktować się z Zakładem z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesięcznym i poinformować, że chcą w tym czasie odrabiać zajęcia. W przeciwnym razie adnotacja o przyznanym urlopie dziekańskim lub wyjeździe w ramach programu Erasmus będzie traktowana jako zgłoszenie nieobecności na zajęciach. 


Studenci Wydziałów Lekarskich (WL), kierunku Lekarsko-Dentystycznego (LD) oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu kierunek Ratownictwo Medyczne (WNoZ-RM) odbywają obowiązkowe zajęcia z zakresu medycyny sądowej.
W sprawach studenckich - należy zgłaszać się do Zakładu osobiście, codziennie w godz. 13.00 - 13.30. 

                                                       
                                                        ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ 

Z MEDYCYNY SĄDOWEJ DLA STUDENTÓW WUM

Na podstawie § 18 ust. 8 Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (załącznik do Uchwały Nr 39/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010r) postanawiam:

1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie:

- 8:30 dla studentów Wydziałów Lekarskich

- 7:45 dla studentów Oddziału Stomatologicznego

- 9:00 dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu kier. Ratownictwo Medyczne

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach przewidzianych w planie zajęć.

3. Zaliczenie przedmiotu dla Wydziału Lekarskiego składa się z egzaminu praktycznego i egzaminu końcowego (obejmującego cały obowiązujący w trakcie zajęć materiał). Podstawą przystąpienia do egzaminu końcowego jest brak jakichkolwiek zaległości.

Podstawą zaliczenia przedmiotu dla Oddziału Stomatologicznego oraz Ratownictwa Medycznego jest brak jakichkolwiek zaległości.

4. W przypadkach losowych istnieje możliwość odrobienia zaległości (do dwóch dni zajęciowych w bloku 2-tygodniowym i jednego dnia w bloku 1-tygodniowym) w trakcie trwania bloku, po zajęciach programowych. Ćwiczenia praktyczne można odrobić u asystentów na sali  sekcyjnej, po wyrażeniu przez nich zgody; w przypadku zaległych seminariów obowiązuje zaliczenie konkretnego tematu.

W przypadku większych zaległości należy odrobić zajęcia z inną grupą danego kierunku studiów.

5. Trzy spóźnienia na zajęcia praktyczne skutkują koniecznością odrobienia jednych zajęć praktycznych.

6. Jeśli grupa studencka nie zaliczy egzaminu praktycznego studenci tej grupy muszą ponownie zdawać egzamin praktyczny, po uzgodnieniu jego terminu z asystentem prowadzącym.

7. W przypadkach nie uwzględnionych powyżej  należy kontaktować się z koordynatorem do spraw studenckich.
Studenci WL - 6 rok/ 5 rok:

Program realizowany jest w bloku 2-tygodniowym obejmującym zajęcia praktyczne (na sali sekcyjnej, pracowniach) oraz seminaria. Obecność na zajęciach obowiązkowa. Początek zajęć codziennie o godz. 8.30.

Zakład zapewnia środki ochrony osobistej:
- fartuchy oraz w zależności od potrzeb: fartuchy ochronne plastikowe, rękawice jednorazowe, okulary, maseczki twarzowe,

- Zakład nie zapewnia Studentom obuwia na  zmianę. Warunki ćwiczeń praktycznych wymagają obuwia bezpiecznego, wodoodpornego, antypoślizgowego, łatwo zmywalnego - rekomendujemy używanie własnego obuwia na zmianę.    

Tematyka zajęć: seminarium wprowadzające, opiniowanie sądowo-lekarskie, uduszenia gwałtowne, traumatologia w medycynie sądowej, obrażenia postrzałowe, medycyna wypadkowa, toksykologia I, toksykologia II, hemogenetyka.

Warunkiem dopuszczenia do egazminu jest zaliczenie zajęć oraz egzaminu praktycznego. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności - dopuszczalna jest nieobecność w ciągu 1 dnia, wymagająca odrobienia, tj. uczestniczenia w dodatkowych zajęciach praktycznych i ustne zaliczenie materiału seminarium u osoby prowadzącej zajęcia. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych dopuszczamy nieobecność w ciągu 2 dni zajęciowych. Każda kolejna nieobecność warunkuje konieczność odrobienia całego bloku zajęciowego wraz z inną grupą (w miarę możliwości uwzględniającej liczebność grup). Egzamin praktyczny odbywa się w czwartek w drugim tygodniu zajęciowym.  

Forma zaliczenia - egzamin ustny:
- bezpośrednio po bloku zajęciowym jako forma gratyfikacji dla wyróżniających się studentów
- w sesji egzaminacyjnej w terminie podanym w Dziekanacie
Do egzaminu obowiązuje wiedza podręcznikowa, z zakresu seminariów, zajęć praktycznych i wykładów.

Ilość zajęć:

I Wydział Lekarski - 15 godz. wykładów, 15 godz. seminariów, 25 godz. ćwiczeń

II Wydział Lekarski - 10 godz. wykładów, 15 godz. seminariów, 25 godz. ćwiczeń


           Studenci LD - 4 rok: 

Program realizowany jest w bloku 1-tygodniowym. Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa. Zajęcia kończą się zaliczeniem. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych dopuszczamy nieobecność w ciągu 1 dnia zajęć, wymagająca odrobienia, tj. uczestniczenia w dodatkowych zajęciach praktycznych i ustne zaliczenie materiału seminarium u osoby prowadzącej zajęcia. Każda kolejna nieobecność warunkuje konieczność odrobienia całego bloku zajęciowego wraz z inną grupą (w miarę możliwości uwzględniającej liczebność grup).

Początek zajęć o godz. 7.30.

Zakład zapewnia środki ochrony osobistej:
- fartuchy oraz w zależności od potrzeb: fartuchy ochronne plastikowe, rękawice jednorazowe, okulary, maseczki twarzowe,

- Zakład nie zapewnia Studentom obuwia na  zmianę. Warunki ćwiczeń praktycznych wymagają obuwia bezpiecznego, wodoodpornego, antypoślizgowego, łatwo zmywalnego - rekomendujemy używanie własnego obuwia na zmianę.   

Zajęcia z medycyny sądowej dla kierunku Lekarsko-Dentystycznego obejmują seminaria i zajęcia praktyczne.
Tematyka zajęć:
Seminaria dotyczą pojęcia i zadań medycyny sądowej, ogólnych zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad powoływania i roli biegłego. Ponadto omawiane są zasady i sposoby identyfikacji zwłok o nieustalonej tożsamości, w szczególności metody oparte na porównawczych badaniach odontologicznych oraz inne przykłady wykorzystania uzębienia np. do identyfikacji śladów kryminalistycznych. Kolejne seminarium dotyczy zasad orzecznictwa sądowo-lekarskiego, w tym kwalifikacji prawnej uszkodzeń ciała w obrębie twarzoczaszki i uzębienia oraz ich następstw dla zdrowia i życia pokrzywdzonych.

Zajęcia praktyczne obejmują sądowo-lekarskie oględziny zwłok - w tym ogólne zasady i podstawy prawne wykonywania sekcji, sekcję zwłok osoby o nieustalonej tożsamości ze szczegółową oceną uzębienia oraz sekcję urazową ze szczególnym naciskiem na obrażenia w obrębie twarzoczaszki.

Ilość zajęć: 7 godz. seminariów, 8 godz. ćwiczeń

 

           Studenci WNoZ-RM - 3 rok- blok 2-tygodniowy zakończony zaliczeniem (w tym 5 seminariów i 15 zajęć praktycznych)

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00 - 13:00.

Zakład zapewnia środki ochrony osobistej:
- fartuchy oraz w zależności od potrzeb: fartuchy ochronne plastikowe, rękawice jednorazowe, okulary, maseczki twarzowe,

- Zakład nie zapewnia Studentom obuwia na  zmianę. Warunki ćwiczeń praktycznych wymagają obuwia bezpiecznego, wodoodpornego, antypoślizgowego, łatwo zmywalnego - rekomendujemy używanie własnego obuwia na zmianę.   

Warunkiem zaliczenia bloku jest obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszczalna jest nieobecność w ciągu 1 dnia, wymagająca odrobienia, tj. uczestniczenia w dodatkowych zajęciach praktycznych i ustne zaliczenie materiału seminarium u osoby prowadzącej zajęcia (jeśli nieobecność dotyczy także zajęć seminaryjnych). W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych dopuszczamy nieobecność w ciągu 2 dni zajęciowych. Każda kolejna nieobecność warunkuje konieczność odrobienia całego bloku zajęciowego wraz z inną grupą (w miarę możliwości uwzględniającej liczebność grup).
Ilość zajęć: 10 godz. seminariów, 40 godz. ćwiczeń.
Studenci różnych kierunków WNoZ WUM, pod kierunkiem pracowników naukowych Katedry, mogą pisać prace licencjackie i magisterskie o tematyce związanej z medycyną sądową.


Podręczniki obowiązujące i uzupełniające:

  1. Medycyna sądowa V.J. DiMaio, D. DiMaio (red. B. Świątek i Z. Przybylskiego), Urban&Partner 2003
  2. Medycyna sądowa dla studentów S. Raszeja i wsp., PZWL 1993
  3. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne Z. Marek, M. Kłys, Zakamycze 2002
  4. Medycyna sądowa dla studentów medycyny A. Jakliński i wsp., PZWL 1979
  5. Medycyna sądowa B. Popielski, J. Kobiela, PZWL 1972
  6. Kodeks Karny i Kodeks Postępowania Karnego
  7. Lekarskie Prawo Karne M. Filar, Zakamycze 2000
  8. Błąd Lekarski Z. Marek, Zakamycze 2000