Dla studentów WUM - informacje ogólne

Studenci odbywający zajęcia z MEDYCYNY SĄDOWEJ oczekują na zajęcia w korytarzu na parterze budynku.

!!!   UWAGA STUDENCI    !!!

W związku z rozszerzeniem programu nauczania medycyny sądowej o moduł PRAWA MEDYCZNEGO informujemy, że materiały pomocnicze (np. opisy omawianych przypadków - do wykorzystania w trakcie seminarium) będą na bieżąco publikowane na stronie Zakładu, w zakładce Dla studentów - plany zajęć - 5 rok Wydział Lekarski

Usystematyzowane wiadomości z prawa medycznego podawane są na wykładach w semestrze zimowym w kolejności od zagadnień podstawowych do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych.

Zajęcia seminaryjne prowadzone są w oparciu o podany wcześniej do  wiadomości kazus. Każda grupa otrzymuje inny.

Pytania kontrolne pozwalają zdobyć orientację w prawnych problemach praktycznych wiążących się z danym zagadnieniem. Wszystkie kazusy wraz z sumą pytań kontrolnych zaplanowane są jako kompendium podstawowych wiadomości z prawa medycznego dla przyszłych lekarzy, nakierowane na ostrzeganie przed możliwymi naruszeniami praw pacjenta i zapobieżenie ewentualnym sporom. Przydatne jest zapoznanie się ze wszystkimi kazusami, a zwłaszcza z tymi, gdzie przywołane są fragmenty wyroków sądowych, bo pokazują one sposób rozumowania sędziów w sprawach medycznych. Podczas seminarium przewidziany jest czas na zadawanie pytań na tematy różne, niekoniecznie bezpośrednio powiązane z wiodącym zagadnieniem seminaryjnym.

Prosimy Studentów odbywających zajęcia w ramach ITS lub UTS o wcześniejsze informowanie Sekretariatu ZMS (dane kontaktowe w zakładce KONTAKT) o zajęciach odrobionych w innym trybie lub zmianie terminu zajęć z MEDYCYNY SĄDOWEJ przed terminem wynikającym z planu zajęć dla danej grupy dziekańskiej. Z uwagi na liczebność grup dziekańskich, możliwość zmiany terminu odbywania zajęć istnieje wyłącznie poprzez zamianę z osobą z grupy dziekańskiej, która wg planu ma w tym terminie odbywać zajęcia.

 

Studenci przebywający na urlopie dziekańskim lub wymianie międzyuczelnianej w ramach programu Erasmus w czasie przypadających programowych zajęć z medycyny sądowej (przy stosownej adnotacji na liście dziekańskiej), a chcący odrabiać zajęcia zgodnie z planem, winni skontaktować się z Zakładem z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesięcznym i poinformować, że chcą w tym czasie odrabiać zajęcia. W przeciwnym razie adnotacja o przyznanym urlopie dziekańskim lub wyjeździe w ramach programu Erasmus będzie traktowana jako zgłoszenie nieobecności na zajęciach. 


!!!   UWAGA STUDENCI    !!!

W przypadku Godzin lub Dni Rektorskich - nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona i nie wpływa na ilość dopuszczalnych Regulaminem Zajęć nieobecności 


Zakład zapewnia środki ochrony osobistej:
- fartuchy,

- oraz w zależności od potrzeb: fartuchy ochronne plastikowe, rękawice jednorazowe, okulary, maseczki twarzowe.

Zakład nie zapewnia Studentom obuwia na  zmianę. Warunki ćwiczeń praktycznych wymagają obuwia bezpiecznego, wodoodpornego, antypoślizgowego, łatwo zmywalnego - rekomendujemy używanie własnego obuwia na zmianę.   

Studenci Wydziału Lekarskiego (WL), kierunku Lekarsko-Dentystycznego (LD) oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu kierunek Ratownictwo Medyczne (WNoZ-RM) odbywają obowiązkowe zajęcia z zakresu medycyny sądowej.
W sprawach studenckich - należy zgłaszać się do Zakładu osobiście, codziennie w godz. 13.00 - 13.30.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY WUM

SALA SEKCYJNA

 

1.  Prowadzenie zajęć na  Sali Sekcyjnej dozwolone jest tylko pod nadzorem pracownika lub innej osoby prowadzącej zajęcia, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące poprawne przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.   Wykonywanie czynności i posługiwanie się sprzętem znajdującym się w Sali Sekcyjnej odbywa się za zgodą i w obecności prowadzącego zajęcia.

 

3.  Dopuszczenie studentów do zajęć na  Sali Sekcyjnej jest możliwe po uprzednim zaznajomieniu ich z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi na Sali sekcyjnej z uwzględnieniem  używanych substancji chemicznych oraz narzędzi sekcyjnych.

4.  Do zaznajomienia studentów z przepisami i zasadami  bhp, w tym procedury poekspozycyjnej zobowiązany jest prowadzący zajęcia.

 5.  Za bezpieczeństwo studentów w czasie zajęć odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

6.  Do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia ze studentami w szczególności należy:

a)     Sprawdzenie przed rozpoczęciem zajęć stanu technicznego urządzeń oraz włączenie systemu wentylacji.

b)    Egzekwowanie od studentów stosowania środków ochrony indywidualnej.

7.  W przypadku gdy stan pomieszczeń lub wyposażenia stwarza zagrożenie, prowadzący zajęcia nie dopuszcza studentów do zajęć albo je przerywa, powiadamiając o tym Kierownika Zakładu.

8.  Każdy wypadek należy bezzwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia.

 9.  W sytuacji wypadku z udziałem studenta, osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do:

a)     Udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy,

b)    Powiadomienia Kierownika jednostki o wypadku,

c)     Powiadomienia o wypadku Dziekanatu właściwego dla kierunku studiów poszkodowanego,

d)    Zabezpieczenia miejsca wypadku oraz powiadomienia Działu Ochrony Pracy i Środowiska, jeżeli na skutek wypadku doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała, śmierci albo wypadku zbiorowego.

10.       Dziekanaty prowadzą ewidencję wypadków studentów, którym ulegli podczas zajęć organizowanych przez uczelnię, na terenie uczelni i poza jej terenem. Obowiązek zgłoszenia wypadku spoczywa na prowadzącym zajęcia.

 11.       Zasady  postępowania w sytuacji  wystąpienia ekspozycji na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV reguluje Zarządzenie Nr 117/2018 Rektora WUM.

12.       Należy zachować szczególne środki ostrożności przy posługiwaniu się narzędziami sekcyjnymi.

13.       Podczas  wykonywania sekcji, jeżeli twarz lub oczy mogą być narażone na jakiekolwiek odpryski, należy bezwzględnie stosować okulary ochronne
lub osłony twarzy.

14.        Studenci zobowiązani są przebywać w Sali Sekcyjnej w odpowiednim stroju  (fartuch, obuwie bezpieczne, wodoodporne, antypoślizgowe, łatwo zmywalne)

 15.         W Sali Sekcyjnej obowiązuje zakaz używania osobistych urządzeń elektronicznych np. telefonów komórkowych, komputerów przenośnych, aparatów fotograficznych itp.

16.       W Sali Sekcyjnej obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

17.       Studenci zobowiązani są dbać o powierzone im środki ochron indywidualnych.

18.       Zauważone uszkodzenia i zniszczenia sprzętu w tym środków  ochron osobistych należy natychmiast zgłosić  osobie prowadzącej zajęcia.

19.       Za porządek w Sali Sekcyjnej i ewentualne uszkodzenia sprzętu podczas obecności studentów odpowiada prowadzący zajęcia.

20.       Przed opuszczeniem Sali sekcyjnej w trakcie zajęć należy poinformować prowadzącego zajęcia.                                                     ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ 

Z MEDYCYNY SĄDOWEJ DLA STUDENTÓW WUM

Na podstawie § 18 ust. 8 Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (załącznik do Uchwały Nr 39/2010 Senatu WUM z dnia 26.04.2010r) postanawiam:

1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie:

- 8:30 dla studentów Wydziału Lekarskiego

- 7:45 dla studentów Oddziału Stomatologicznego

- 9:00 dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu kier. Ratownictwo Medyczne

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach przewidzianych w planie zajęć.

3. Zaliczenie przedmiotu dla Wydziału Lekarskiego składa się z egzaminu praktycznego i egzaminu końcowego (obejmującego cały obowiązujący w trakcie zajęć materiał). Podstawą przystąpienia do egzaminu końcowego jest brak jakichkolwiek zaległości.

Podstawą zaliczenia przedmiotu dla Oddziału Stomatologicznego oraz Ratownictwa Medycznego jest brak jakichkolwiek zaległości.

4. W przypadkach losowych istnieje możliwość odrobienia zaległości (do dwóch dni zajęciowych w bloku 2-tygodniowym i jednego dnia w bloku 1-tygodniowym) w trakcie trwania bloku, po zajęciach programowych. Ćwiczenia praktyczne można odrobić u asystentów na sali  sekcyjnej, po wyrażeniu przez nich zgody; w przypadku zaległych seminariów obowiązuje zaliczenie konkretnego tematu.

W przypadku większych zaległości należy odrobić zajęcia z inną grupą danego kierunku studiów.

5. Trzy spóźnienia na zajęcia praktyczne skutkują koniecznością odrobienia jednych zajęć praktycznych.

6. Jeśli grupa studencka nie zaliczy egzaminu praktycznego studenci tej grupy muszą ponownie zdawać egzamin praktyczny, po uzgodnieniu jego terminu z asystentem prowadzącym.

7. W przypadkach nie uwzględnionych powyżej  należy kontaktować się z koordynatorem do spraw studenckich.
Studenci WL - 5 rok:

Program realizowany jest w bloku 2-tygodniowym obejmującym zajęcia praktyczne (na sali sekcyjnej, pracowniach) oraz seminaria. Obecność na zajęciach obowiązkowa. Początek zajęć codziennie o godz. 8.30.

Tematyka zajęć: seminarium wprowadzające, opiniowanie sądowo-lekarskie, uduszenia gwałtowne, traumatologia w medycynie sądowej, obrażenia postrzałowe (omawiane na wykładzie lub w trakcie zajęć praktycznych), medycyna wypadkowa, toksykologia I, toksykologia II, prawo medyczne, hemogenetyka.

Warunkiem dopuszczenia do egazminu jest zaliczenie zajęć oraz egzaminu praktycznego. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności - dopuszczalna jest nieobecność w ciągu 1 dnia, wymagająca odrobienia, tj. uczestniczenia w dodatkowych zajęciach praktycznych i ustne zaliczenie materiału seminarium u osoby prowadzącej zajęcia. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych dopuszczamy nieobecność w ciągu 2 dni zajęciowych. Każda kolejna nieobecność warunkuje konieczność odrobienia całego bloku zajęciowego wraz z inną grupą (w miarę możliwości uwzględniającej liczebność grup). Egzamin praktyczny odbywa się w czwartek w drugim tygodniu zajęciowym.  

Forma zaliczenia - egzamin ustny:
- bezpośrednio po bloku zajęciowym jako forma gratyfikacji dla wyróżniających się studentów
- w sesji egzaminacyjnej w terminie podanym w Dziekanacie
Do egzaminu obowiązuje wiedza podręcznikowa, z zakresu seminariów, zajęć praktycznych i wykładów.

Ilość zajęć:

I Wydział Lekarski - 30 godz. wykładów, 15 godz. seminariów, 29 godz. ćwiczeń

d. II Wydział Lekarski - 30 godz. wykładów, 15 godz. seminariów, 29 godz. ćwiczeń

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Małgorzata Brzozowska


           Studenci LD - 4 rok: 

Program realizowany jest w bloku 1-tygodniowym. Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa. Zajęcia kończą się zaliczeniem. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych dopuszczamy nieobecność w ciągu 1 dnia zajęć, wymagająca odrobienia, tj. uczestniczenia w dodatkowych zajęciach praktycznych i ustne zaliczenie materiału seminarium u osoby prowadzącej zajęcia. Każda kolejna nieobecność warunkuje konieczność odrobienia całego bloku zajęciowego wraz z inną grupą (w miarę możliwości uwzględniającej liczebność grup).

Początek zajęć o godz. 7.30.

Zajęcia z medycyny sądowej dla kierunku Lekarsko-Dentystycznego obejmują seminaria i zajęcia praktyczne.
Tematyka zajęć:
Seminaria dotyczą pojęcia i zadań medycyny sądowej, ogólnych zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad powoływania i roli biegłego. Ponadto omawiane są zasady i sposoby identyfikacji zwłok o nieustalonej tożsamości, w szczególności metody oparte na porównawczych badaniach odontologicznych oraz inne przykłady wykorzystania uzębienia np. do identyfikacji śladów kryminalistycznych. Kolejne seminarium dotyczy zasad orzecznictwa sądowo-lekarskiego, w tym kwalifikacji prawnej uszkodzeń ciała w obrębie twarzoczaszki i uzębienia oraz ich następstw dla zdrowia i życia pokrzywdzonych.

Zajęcia praktyczne obejmują sądowo-lekarskie oględziny zwłok - w tym ogólne zasady i podstawy prawne wykonywania sekcji, sekcję zwłok osoby o nieustalonej tożsamości ze szczegółową oceną uzębienia oraz sekcję urazową ze szczególnym naciskiem na obrażenia w obrębie twarzoczaszki.

Ilość zajęć: 7 godz. seminariów, 8 godz. ćwiczeń

 Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Sylwia Tarka


           Studenci WNoZ-RM - 3 rok- blok 2-tygodniowy zakończony zaliczeniem (w tym 5 seminariów i 15 zajęć praktycznych)

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00 - 13:00.

Warunkiem zaliczenia bloku jest obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszczalna jest nieobecność w ciągu 1 dnia, wymagająca odrobienia, tj. uczestniczenia w dodatkowych zajęciach praktycznych i ustne zaliczenie materiału seminarium u osoby prowadzącej zajęcia (jeśli nieobecność dotyczy także zajęć seminaryjnych). W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych dopuszczamy nieobecność w ciągu 2 dni zajęciowych. Każda kolejna nieobecność warunkuje konieczność odrobienia całego bloku zajęciowego wraz z inną grupą (w miarę możliwości uwzględniającej liczebność grup).
Ilość zajęć: 10 godz. seminariów, 40 godz. ćwiczeń.
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Małgorzata Brzozowska
Studenci różnych kierunków WNoZ WUM, pod kierunkiem pracowników naukowych Katedry, mogą pisać prace licencjackie i magisterskie o tematyce związanej z medycyną sądową.


Podręczniki obowiązujące i uzupełniające:

  1. Medycyna sądowa t. I (red. G. Teresiński), PZWL 2019
  2. Medycyna sądowa V.J. DiMaio, D. DiMaio (red. B. Świątek i Z. Przybylskiego), Urban&Partner 2003
  3. Medycyna sądowa dla studentów S. Raszeja i wsp., PZWL 1993
  4. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne Z. Marek, M. Kłys, Zakamycze 2002
  5. Medycyna sądowa dla studentów medycyny A. Jakliński i wsp., PZWL 1979
  6. Medycyna sądowa B. Popielski, J. Kobiela, PZWL 1972
  7. Kodeks Karny i Kodeks Postępowania Karnego
  8. Lekarskie Prawo Karne M. Filar, Zakamycze 2000
  9. Błąd Lekarski Z. Marek, Zakamycze 2000